zvoľte predajňu odberu

Všeobecné zmluvné podmienky používania webových portálov a aplikácií Shopiño

Platné od: 1.4.2020

Ďakujeme Vám za používanie riešení Shopiño (webové portály, mobilné aplikácie), ďalej aj ako „Služba“, alebo „Služby“. Prevádzkovateľom Služby je spoločnosť KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., so sídlom: Dobšinského 18/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). IČO: 35 802 235, DIČ: SK2020281384, IČ DPH: 2020281384, OR: OS Bratislava I, vložka č. 23087/B. Infolinka: +421 2 57 20 20 10. Prevádzkovateľ je založený podľa práva Slovenskej republiky. Miesto umiestnenia serverov pre Službu: Slovenská republika. Používanie Služby je spravidla bezplatné. Účel Služby: Uľahčiť a zjednodušiť nakupovanie a skrátiť nákupný čas (od vkročenia do predajne - po zaplatenie nákupu). Je určená pre každodenné nákupy, od malých nákupov až po plánované rodinné nakupovanie.

Použitím Služby vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prosím prečítajte. Služba je dostupná aj pre mobilné zariadenia, nepoužívajte službu spôsobom, ktorý by rozptyľoval vašu pozornosť a viedol k nedodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov.

Naše Služby je dovolené používať len dobromyseľne, pre osobnú potrebu a sú určené pre osoby, ktorý majú aspoň 16 rokov. V prípade, ak nespĺňate podmienku veku uvedenú v predchádzajúcej vete nevkladajte do Služby žiadne vaše osobné údaje, obsah a aplikáciu odinštalujte, webové portály nepoužívajte. Naše Služby nemôžete používať pre komerčné účely a nemôžete ich akokoľvek zneužívať. Môžeme vám pozastaviť poskytovanie Služieb, ak porušíte zmluvné podmienky alebo keď budeme mať akékoľvek podozrenie z používania Služieb priečiacim sa dobrým mravom. Používaním Služieb nenadobúdate žiadne vlastnícke práva k právam z duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb a obsahu, ku ktorému pristupujete. Tieto zmluvné podmienky vám neudeľujú právo používať žiadne značky, logá, obrázky a zvuky použité v našich Službách mimo Službu. Naše Služby zobrazujú aj obsah, ktorého vlastníkom nie je Prevádzkovateľ. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho sprístupní. V prípade, ak zistíte akýkoľvek protiprávny alebo nevhodný obsah, informujte nás o tom na: support@shopino.net, alebo na našej Infolinke. V súvislosti s používaním Služieb vám môžeme zasielať oznámenia, správy, informácie a komerčný obsah. Zasielanie niektorých z týchto typov korešpondencie môžete užívateľským nastavením obmedziť.


Softvér a licencia

Mobilná aplikácia je voľne stiahnuteľná z App Store (iOS) a z Google Play (Android) a môže sa po inštalácii vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Prevádzkovateľ vám udeľuje osobnú, neprenosnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu s celosvetovou platnosťou na používanie aplikácie (softvéru) a webových portálov Služby. Licencia je vám poskytnutá výhradne za účelom umožniť vám využívať výhody Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom spôsobom povoleným týmito podmienkami. Nesmiete kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadnu súčasť našich Služieb, ani nesmiete spätne analyzovať zdrojový kód tohto softvéru ani sa pokúšať o jeho získanie okrem prípadov, kedy to dovoľujú príslušné právne predpisy alebo prípady, kedy na to máte náš písomný súhlas.


Registrácia

Pre používanie Služieb je potrebné vykonať registráciu – vytvoriť si Shopiño konto (ďalej aj ako „Konto“). Pri registrácii môžeme od vás požadovať osobné údaje, prípadne mať možnosť získať tieto osobné údaje z vášho osobného konta u Google, a/alebo u Facebook (registrácii/prihlásení cez Google konto, alebo cez Facebook konto). Aby sa zaručila bezpečnosť vášho Konta, heslo, ak bolo od vás požadované nikomu neprezrádzajte. Za aktivitu prebiehajúcu prostredníctvom vášho konta nesiete plnú zodpovednosť. Nepoužívajte rovnaké heslo v inej aplikácii alebo službe od tretích strán.


Pravidlá ochrany súkromia

Ako chránime vaše súkromie (váš obsah, osobné údaje) sa dozviete:

  • v rámci mobilných aplikácií z ich obsahu,

  • pre webové portály sú k dispozícii dokumenty:

    • Podmienky ochrany osobných údajov pre Program Drive.IN


Úpravy Služieb

Služby neustále upravujeme a zdokonaľujeme. Môžeme do nich pridať alebo z nich odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti a taktiež môžeme pozastaviť či úplne prestať poskytovať Službu ako celok. Služby môžete kedykoľvek prestať používať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať či vytvoriť nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Služieb.


Zodpovednosť

Služby poskytujeme s využitím primeranej odbornej starostlivosti pre váš úžitok. Sú však veci, ktoré vám v súvislosti so Službami nemôžeme zaručiť. Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia neposkytujú žiadne záruky týkajúce sa Služieb. Neprijímame napríklad žiadne záväzky týkajúce sa obsahu Služieb, konkrétnych funkcií Služieb, ich spoľahlivosti, v rámci dostupnosti alebo schopnosti uspokojiť vaše potreby. Služby poskytujeme bez záruk, v stave tak, ako sú. Informácie, ktoré sú uvádzané pri tovaroch sú informatívne, môžu byť odlišné od skutočnosti. Vo výlukách pre právo na použitie Služby je uvedené, že Službu nie je možné používať pre komerčné (obchodné) účely. Prevádzkovateľ a ani jeho dodávatelia nie sú a ani nemôžu byť zodpovední za ušlý zisk, znížené výnosy, stratu údajov, za finančné straty alebo nepriame, mimoriadne, následné škody. Zodpovednosť Prevádzkovateľa vo vzťahu k akémukoľvek nároku vyplývajúcemu z týchto podmienok vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk je v rozsahu dovolenom právnymi predpismi obmedzená na čiastku, ktorú ste zaplatili za používanie týchto Služieb alebo (pokiaľ sa tak rozhodneme za obnovenie poskytovania Služieb). Používanie Služby na osobné účely neobmedzuje zákonné práva spotrebiteľa, ktorých sa nie je možné vzdať prostredníctvom zmluvy.


Úprava zmluvných podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať tieto zmluvné podmienky tak, aby napríklad zohľadňovali zmeny právnych predpisov alebo zmeny Služieb. Zmluvné podmienky odporúčame pravidelne sledovať. Zmeny nenadobudnú účinnosť skôr ako štrnásť dní odo dňa ich uverejnenia. Zmeny týkajúce sa nových funkcií Služby alebo zmeny uskutočnené z právnych dôvodov nadobudnú účinnosť okamžite. V prípade, že s upravenými podmienkami vzťahujúcimi k Službe nesúhlasíte, bezodkladne ukončite používanie danej Služby. Tieto zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi vami a Prevádzkovateľom. Na základe týchto zmluvných podmienok vám nevznikajú nijaké práva v prospech tretích osôb. Ak porušíte tieto zmluvné podmienky a my vzápätí nepodnikneme žiadne opatrenia, neznamená to, že sa vzdávame akýchkoľvek práv (napríklad právo podniknúť opatrenia v budúcnosti). V prípade, ak sa preukáže, že niektorá zmluvná podmienka nie je vynútiteľná, neovplyvní to žiadne ďalšie zmluvné podmienky – platí Salvátorská klauzula. Prednosť pre týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami majú Osobitné zmluvné podmienky pre konkrétnu službu Služby.